Rosh Hashanah, Creation & the Environment – Rabbi David Mason