Some Rosh Hashanah perspectives – Rabbi Hershi Vogel